پیشگیری و بیماری ها سلامتی

درمان ضعف و نارسایی کبد با طب سنتی در خانه

نوشته شده توسط Paidar

درمان ضعف و نارسایی کبد

اگر فردی کبد ضعیف و حساسی دارد باید به هیچ وجه زردآلو نخورد.

درمان ضعف و نارسایی کبد با طب سنتی در خانه

توجه از موارد درمان تنها به صورت تکی استفاده شود در صورتی که درمان با انجام یک روش موفق نبود سپس روش دیگر را امتحان کنید.

درمان ضعف و نارسایی کبد (روش اول)
عود هندی، حب بلیسان، تخم کاسنی، اذ خرمکی، هیل قرابی، قرنفل، تخم کرفس، قسط شیرین، دارچین، زرآوند طویل، تخم کشوث، تباشیر هندی، زعفران، سنبل، اسارون و مصطکی همه مواد را به یک اندازه با هم قاطی کرده و به اندازه همه مواد گل ‌محمدی قاطی کنید و نرم بسایید و بعد با قدری عسل قاطی کنید و در سه نوبت صبح، ظهر و شب و در هر نوبت یک قاشق شربت خوری از دارو را قبل از غذا بخورید.

درمان ضعف و نارسایی کبد (روش دوم)
هر کدام از مواد زیر ده گرم عصاره غافث، سنبل و افسنطین و از هر کدام از مواد دیگر 20 گرم ریوند چینی، رازیانه، انیسون و مصطکی رومی همه مواد را با هم قاطی کنید و در سه نوبت صبح، ظهر و شب هر نوبت یک قاشق شربت خوری از دارو را کفلمه کنید و یا می توانید داروها را بسایید و در 500 گرم عسل قاطی کرده و در سه نوبت صبح، ظهر و شب و هر نوبت یک قاشق غذاخوری از دارو را بخورید.

درمان ضعف و نارسایی کبد (روش سوم)
تخم کرفس، بادیان و پودر شیرین بیان را به یک اندازه با هم قاطی کرده و هر روز بجوشانید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را با گل قند عسلی بخورید.

درمان ضعف و نارسایی کبد (روش چهارم)
بارهنگ، ریشه و تخم کاسنی و پودر شیرین بیان همه مواد را با هم قاطی کرده و بجوشانید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را با شیره چهارتخمه قاطی کرده و به مرور میل فرمایید.

درمان ضعف و نارسایی کبد (روش پنجم)
زرشک 10 گرم، آلوچه خشک 20 گرم و تمرهندی 20 گرم همه مواد را با هم قاطی کرده و بجوشانید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را موقع مصرف 10 گرم ترنجبین را در آن حل کنید و میل فرمایید این عمل را صبح و عصر و هر روز تکرار کنید.

درمان نارسایی کبد در مزاج های گرم
ریشه بادیان، ریشه کرفس، تخم کرفس، انیسون و رازیانه را به یک اندازه با هم قاطی کرده و بجوشانید و دارو را از صافی رد کنید و آب صاف شده دارو را هر صبح و عصر بخورید.

درمان نارسایی کبد یا طحال همراه با ورم
سلیخه، اذخرمکی، ریشه کاسنی، ریشه بادیان، اسارون، ریشه کبر، ریشه کرفس، دانه بادیان و تخم کرفس همه مواد را به یک اندازه با هم قاطی کرده و بجوشانید و هر روز در سه نوبت یو هر نوبت ک فنجان از آب دارو را بخورید و روی آن نیز یک لیوان ماءالعشیر می شود.

درمان ضعف و نارسایی کبد با گیاهان دارویی

پیام بگذارید